TBB: Herkes için adil bir isimli yol diliyoruz

Posted by

Türkiye Barolar Birliği isimli yıl bildirisinde bağımsızlık vurgusu yaptı: “Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir isimli yıl istiyoruz.”

Türkiye Barolar Birliği, isimli yıl açılışı nedeniyle yayınladığı bildiride yargı sisteminde yaşanan sıkıntıların altını çizdi.

Avukatların yaşadığı problemlerin tek tek sıralandığı bildirinin tam metni şöyle:

2022-2023 İsimli Yılı’nı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hâle gelmiş problemlerine dair tasalarla karşılıyoruz.

Zira İsimli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan hücumların sürat kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına karşın kurulan numaralı baroların eşitsiz biçimde desteklendiği, hak ihlallerinin, bayan cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır.

6-7 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği İdaresinin, Baro Liderlerinin ve Genel Konsey Delegelerinin ortak imzasıyla yayınlanan deklarasyonda da lisana getirilen kronikleşen sıkıntılarımızın tahliline dair geçtiğimiz isimli yıl içerisinde tek bir adım dahi atılmamıştır.

Toplumda ve memleketler arası alanda giderek kaybolan yargıya itimadı sağlamak için somut adımlar atılması baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en değerli taleplerdendir.

“20 BİN YENİ MESLEKTAŞIMIZ ARAMIZDA”

Bu yıl ortamıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya paha kattığını biliyoruz. Lakin 170 bine ulaşan avukat
sayısının emeğimizin değerinin bilinmediği bir ortam yarattığını da görüyoruz. Bugün açtığımız isimli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır.

Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir isimli yıl istiyoruz.

Avukat sayısı artarken, iş alanları daraltılmakta ve mesleksel faaliyetlerin önüne daima pürüzler çıkarılmaktadır. Alternatif tahlil yolları ismi altında arabuluculuk ve
uzlaştırmacılık üzere yargı dışı alanlar genişletilirken, dezavantajlı kümelerin avukata ve adalete erişimi engellenmektedir.

“AVUKATLIK YERİNE İŞ TAKİPÇİLİĞİ”

Hasar danışmanlık şirketi denilen yeni bir tıp iş takipçiliği sistemiyle yurttaşların hak kayıplarına sebep olunmakta ve bununla tesirli halde çaba edilmemektedir. Halbuki bizler, yurttaşların haklarını korumak için vazifemizi yaparken, kışkırtılan cehalet ve şiddetin sonucu olarak müvekkillerimizle ve tüzel uyuşmazlığın mevzusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, yargılanıyor, atağa uğruyor ve hatta öldürülüyoruz.

Kişisel bilgilerin korunması ismi altında, yargının kurucu ögelerinden olan bağımsız savunmanın faaliyeti, hasebiyle silahların eşitliği prensibi ve adil yargılanma hakkı engellenmektedir. Mesleksel faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir isimli yıl istiyoruz.

Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç avukatların, emekli avukatların problemlerinin tahlili konusunda somut tekliflerimiz göz arkası edilmekte, stajın içeriği boşaltılmakta ve niteliksizleştirilmektedir.

“TAHAMMÜL SONLARINI ZORLAYAN ÜCRETLER”

Adalete erişimin en kıymetli araçlarından, ulusal ve milletlerarası düzenlemelerin ve yükümlülüklerimizin gereği olarak verilen kamusal nitelikteki CMK mecburî müdafiilik hizmeti karşılığında, Anayasa’daki angarya yasağını ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmakta ve fedakarlık daima avukatlardan beklenmektedir.

Tahammül hudutlarını zorlayan CMK fiyatlarının Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi’yle (AAÜT) eşitlendiği, AAÜT’nin ülkemiz ekonomik şartlarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü, stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla takviye sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır bir maaş aldığı bir isimli yıl istiyoruz.

Avukatlar, mesleksel faaliyetlerinde yaşadıkları her türlü zorluğa karşın, adil yargılanma hakkının tesisi için efor gösterirken, hak ettikleri İsimli Yardım ve CMK ödemelerini vaktinde alamamakta, buna karşın vergi, Bağ-Kur, stopaj ve gibisi masraflarını peşinen ödemek zorunda kalmaktadırlar. Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve İsimli Yardım hizmetlerinde KDV’nin sıfırlandığı, özgür çalışan avukatların taban fiyata kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç teşebbüsçü Bağ-Kur primi muafiyetinin üç yıla çıkarıldığı bir isimli yıl istiyoruz.

Vatandaşların kendilerini inançta hissettikleri ülkeleri başkalarından ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise bağımsız savunmadır.

Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir isimli yıl istiyoruz.

Avukatlık mesleğinin meselelerini, gerçek muhatabı olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolarla müzakere ederek çözmek yerine, ikazlarımıza karşın çoklu baro uygulamasında görüldüğü üzere kendi politik ajandaları ekseninde derinleştiren anlayışın tahlil iradesine sahip olmadığının farkındayız.

Avukatlar için büyük aciliyet teşkil eden hususlar hakkında açık, net, gerçekçi ve somut bir biçimde ortaya koyduğumuz tahlil tekliflerine karşın, şu ana kadar taleplerimizin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile atılmamıştır.

Buna karşılık avukatların kabullenmediği numaralı barolara daha fazla ödenek ayrılması üzere yapay eforlara girişilmiştir.

Barolar ve avukatlar ortasında ayrıştırma ve ötekileştirme çabası yerine gerçek problemlerin tahliline odaklanıldığı bir isimli yıl istiyoruz.

“HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ” 

Adli yılın başında ilan ediyoruz:

Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz modülü olduğunu, avukatlara yönelik her türlü sınırlamanın özünde yurttaşın hak arama özgürlüğüne ve savunma hakkına getirildiğini, yargının eşit süjeleri ortasında ayrımcı bir yaklaşıma tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini, yargının şeffaflaşması, hak arama özgürlüğünün sağlanması ve adil yargılanma hakkının tesisi için avukatların önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasının mecburilik olduğunu bir sefer daha hatırlatarak, mesleğimizin problemlerinin tahlili, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının sağlanmasına yönelik somut adımların bir an evvel atılmaması halinde anayasal demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımıza dair irademizin ardında tıpkı kararlılıkla durduğumuzu siyasi iktidar, resmi merciler, meslektaşlarımız ile kamuoyunun bilgisine sunarız.

Mesleki dayanışma ve birliğimizden kaynaklanan örgütlü gücümüzle yurttaşlarımızın yüreğinde canlandırdığımız adalet umudunun solmasına müsaade vermeyeceğiz.

Saygılarımızla…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.